Algemene Voorwaarden To Be Dressed

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen To Be Dressed.nl B.V., hierna te noemen: “TBD”, en een klant waarop TBD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TBD, voor de uitvoering waarvan door TBD derden dienen te worden betrokken. De klant is zich ervan bewust dat TBD uitsluitend een bemiddelende functie heeft en dat de daadwerkelijke levering wordt verzorgd door derden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van TBD en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TBD en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien TBD niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TBD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Prijsaanvragen en aanbiedingen

1. Alle prijsaanvragen en aanbiedingen van TBD zijn vrijblijvend, tenzij in de aanvraag of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanvraag of aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanvraag of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. To Be Dressed bundelt de uitverkoopartikelen van vele speciaal geselecteerde leveranciers. Helaas kan het in een enkel geval voorkomen dat een artikel niet meer kan worden geleverd. Indien het bestelde artikel niet meer leverbaar is, dan zal de order worden geannuleerd en het betaalde bedrag direct worden teruggestort op de rekening. TBD is onder geen beding aansprakelijk voor gevolgschade en/of schade in de breedste zin van het woord voortvloeiend uit het annuleren van een bestelling.

2. TBD kan niet aan zijn prijsaanvragen of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsaanvragen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een prijsaanvraag of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de prijsaanvraag of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TBD daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TBD anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of prijsaanvragen gelden niet automatisch voor toekomstige aankopen.

 

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding met betalingsverplichting, door de klant langs elektronische weg van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De klant ontvangt onverwijld langs elektronische weg van TBD een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod.

2. Is voor de levering van aankopen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant TBD derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TBD dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan het leveren van de aankoop. TBD heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal TBD geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan TBD kenbaar heeft gemaakt.    

4. Indien de klant niet voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen zal TBD de levering van de aankopen opschorten totdat de klant aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Indien TBD gegevens behoeft van de klant voor de levering van de aankoop, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan TBD ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien de klant het nodig acht een aankoop te wijzigen of aan te vullen, dan kan dit alleen indien de betaling nog niet heeft plaats gevonden. Mocht de klant het na betaling noodzakelijk achten de aankoop te wijzigen of aan te vullen, dan zal hetgeen oorspronkelijk zoals overeengekomen aangekocht is volgens het retourbeleid zoals vermeld op de website van TBD retour gestuurd moeten worden en zal de bestelling opnieuw geplaatst moeten worden. TBD zal hierbij vooraf prijsopgaaf doen en wordt er wederom een nieuw termijn van levering afgesproken. De klant aanvaardt deze mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van levering.

7. Indien de aankoop wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TBD gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen TBD bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de aankoop opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan de levering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk leveren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van TBD op en is voor de klant geen grond om de aankoop op te zeggen.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TBD een verzoek tot wijziging van de aankoop weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren artikel.

8. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TBD gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van TBD daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Indien TBD bij het sluiten van de aankoop een bepaalde prijs overeenkomt, dan is TBD onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:

  • binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, met dien verstande dat de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de aankoop door een schriftelijke verklaring te ontbinden;
  • vanaf drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst, indien op TBD een verplichting rust ingevolge de wet of de prijsstijging, het gevolg is van een wijziging van de aankoop of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan TBD toekomende contractuele bevoegdheid;
  • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de aankoop.

 

Artikel 4. Opschorting en ontbinding van de aankoop (herroepingsrecht)

1. TBD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de aankoop en levering onmogelijk zijn of ongewijzigde instandhouding van de aankoop en levering in redelijkheid niet van TBD kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is TBD gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de aankoop wordt ontbonden zijn de vorderingen van TBD op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien TBD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de bedenktijd). Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de klant. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan zullen de daarvoor bestelde artikel retour gezonden moeten worden volgens het retourbeleid van TBD, zoals weergegeven op haar website onder het hoofdstuk retourneren. Dit houdt in dat de klant binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen de retourzending dient aan te melden via de website van TBD en de bestelde artikel retour te zenden. Deze retourkosten zijn te aller tijde voor rekening van de klant. De klant is zich er van bewust dat het kan voorkomen dat gezien de bemiddelende functie van TBD de klant meerdere pakketjes zal ontvangen vanuit zijn/haar bestelling. Indien deze losse pakketten retour gestuurd moeten worden, dan kan het voorkomen dat de klant meerdere keren retourkosten moet betalen.

5. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6. Indien de klant de retourzending niet meldt via de website van TBD, dan kan een retour gestuurd artikel niet worden verwerkt en/of in behandeling worden genomen. Indien een klant de retourzending wel heeft aangemeld maar de retour gezonden artikel(en) zijn op welke manier dan ook kwijtgeraakt en/of beschadigd, dan is TBD op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de klant gemaakte directe en indirecte kosten.

7. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal TBD dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de terugzending en ontvangst, terugbetalen.

 

Artikel 5. Overmacht

1. TBD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TBD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TBD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

3. TBD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de aankoop en levering verhindert, intreedt nadat TBD zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. TBD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de aankoop opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Indien TBD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de aankoop inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TBD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke aankoop.

 

Artikel 6. Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 4 lid 4.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TBD en/of de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door TBD in het kader van de aankoop geleverde artikelen blijven eigendom van TBD totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met TBD gesloten aanko(o)p(en) deugdelijk is nagekomen.


2. Door TBD geleverde artikelen, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TBD veilig te stellen.


4. Voor het geval TBD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TBD en door TBD aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TBD zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door TBD te leveren artikel voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TBD, de klant of derden aan de artikel wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere artikel werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TBD geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

3. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de artikel hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 werkdagen na aankoop schriftelijk/ per email aan TBD te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TBD in staat is adequaat te reageren. De klant dient TBD in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

5. Indien vaststaat dat een artikel gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal TBD het gebrekkige artikel binnen een termijn van 7 werkdagen na retourontvangst daarvan, ter keuze van TBD, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om het vervangen artikel aan TBD te retourneren en de eigendom daarover aan TBD te verschaffen, tenzij TBD anders aangeeft.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TBD daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien TBD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. TBD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TBD is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. TBD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan het geleverde artikel.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TBD aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TBD toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Voor TBD strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien TBD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TBD beperkt tot maximaal de aankoopwaarde, althans tot dat gedeelte van de aankoop waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TBD of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10. Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant worden gebracht.

 

Artikel 11. Vrijwaring

1. De klant vrijwaart TBD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de levering van de aankoop schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TBD toerekenbaar is.

2. Indien TBD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden TBD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TBD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TBD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

TBD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. TBD heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TBD partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TBD.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.